هــاك بــۆ كـورد
yarmati la xbox - وه‌شانی چاپكردن

+- هــاك بــۆ كـورد (http://h4kurd.com/h4kurd)
+-- به‌ش: --== Games ==-- (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-109.html)
+--- به‌ش: یاریه‌كانی ئیكسبۆكس - Xbox (http://h4kurd.com/h4kurd/forum-110.html)
+--- بابه‌ت: yarmati la xbox (/thread-120046.html)yarmati la xbox - zhyar_anwar - 11-17-2016

Slaw mn kesham haya la xbox kam up daetm krd balam eata esh nakat che le bkam


RE: yarmati la xbox - bastxx - 09-22-2017

ببوره‌ه‌زانیارم لئ نیه‌


RE: yarmati la xbox - گفتووگۆ - 09-23-2017

[وینه‌: ea16d27ec19837e4f931095d232c3245.JPG]

[وینه‌: e46589fddc3fccb1206230c6243596b6.jpg]


[وینه‌: 739408758ff83ba05f11cef2af25b5c1.jpg]


[وینه‌: 33748e6afe5436e2d9cdc52707eae3db.jpg][وینه‌: a07e937f39c1ad8429d7b709764f7f5d.jpg]


[وینه‌: 300231ab42616c4a4ed036ba028a5243.jpg][وینه‌: ea16d27ec19837e4f931095d232c3245.JPG]

[وینه‌: e46589fddc3fccb1206230c6243596b6.jpg]


[وینه‌: 739408758ff83ba05f11cef2af25b5c1.jpg]


[وینه‌: 33748e6afe5436e2d9cdc52707eae3db.jpg][وینه‌: a07e937f39c1ad8429d7b709764f7f5d.jpg]


[وینه‌: 300231ab42616c4a4ed036ba028a5243.jpg][وینه‌: ea16d27ec19837e4f931095d232c3245.JPG]

[وینه‌: e46589fddc3fccb1206230c6243596b6.jpg]


[وینه‌: 739408758ff83ba05f11cef2af25b5c1.jpg]


[وینه‌: 33748e6afe5436e2d9cdc52707eae3db.jpg][وینه‌: a07e937f39c1ad8429d7b709764f7f5d.jpg]


[وینه‌: 300231ab42616c4a4ed036ba028a5243.jpg]